Special menu From around the world

Sashimi taco’s

sashimi taco
& tako taco

order now

sushi’lixious

Soft shell crab
& truffle

order now

pancakes

Duck pancake

order now