Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.sushinsake.nl accepteert u het aanbod van Sushi and Sake BV. Wij zullen uw bestelling bij u afleveren. Betalingen die via de website worden verricht worden gedaan aan Sushi and Sake BV.

1.2. In het kader van deze overeenkomst wordt er door Sushi and Sake persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.

1.3 Sushi and Sake BV zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging. De bezorgkosten zijn afhankelijk per postcode

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de winkel. De openingstijden staan vermeld op www.sushinsake.nl.

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 60 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

2.5 Gelet de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft u niet het recht de bestelling, na acceptatie door Sushi and Sake BV, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden.

3.2 Sushi and Sake BV is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.sushinsake.nl. Indien de on-line betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.sushinsake.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Sushi and Sake BV. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.sushinsake.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopieren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Sushi and Sake BV, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Sushi and Sake BV wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Sushi and Sake voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiele beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Sushi and Sake voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Sushi and Sake.

7. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Sushi and Sake BVen u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.